Allmänna villkor

Plattformsvillkor och användande av tjänsten

Dessa plattformsvillkor (”Villkor”) gäller alla tjänster (”Tjänster”) som tillhandahålls av oss, Wisory International AB (”Wisory”), via webbplatsen https://www.wisory.io samt alla tillhörande mobil- och webbläsarapplikationer (alla tillsammans ”Plattform”).

1. Tillämplighet

a. Genom att registrera dig för att använda vår plattform genom att markera lämplig ruta på webbplatsen eller applikationen eller genom någon annan användning av plattformen, godkänner du att du är lagligt bunden av dessa villkor.

b. Dessa villkor gäller för alla användargrupper, särskilt men inte begränsat till verifierade affärsrådgivare (”rådgivare”), (”kunder”), alla gemensamt eller individuellt kallas ”användare”.

c. Wisory förbehåller sig rätten att ändra reglerna i dessa plattformsvillkor. Om vi gör uppdateringar av dessa villkor kommer vi att meddela alla användare om sådana uppdateringar inom 5 arbetsdagar. Användare kan invända mot tillämpningen av de nya villkoren inom 10 arbetsdagar efter de fått informationen. Om det inte finns några invändningar utgör detta samtycke till den uppdaterade versionen.

d. Vi accepterar endast motstridiga eller avvikande villkor för våra användare om vi uttryckligen godkänner deras giltighet i förväg.

2. Användarkonto, dataskydd och tjänster

a. För att kunna använda våra tjänster måste du/ditt företag skapa ett användarkonto. Du samtycker till att tillhandahålla all information fullständigt och sanningsenligt och att hålla ditt konto uppdaterat hela tiden. Dessutom samtycker du till att hålla ditt lösenord och kontotillgång skyddat och inte tillgängligt för tredje part och acceptera alla tillhörande säkerhetsrisker på grund av obehörig åtkomst från tredje part.

b. Vår dataskyddsdeklaration, tillgänglig på https://www.wisory.io/data-privacy, som säkerställer konfidentiell användning och skydd av dina data och vars giltighet alla användare accepterar när de använder plattformen, gäller.

c. Genom att öppna ditt användarkonto får du tillgång till våra tjänster och kan använda vår plattform, inklusive innehållet som tillhandahålls där. Denna rätt till åtkomst och användning är föremål för fullständig efterlevnad av dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och komplettera plattformen och innehållet efter eget gottfinnande.

d. Vi och våra rådgivare ger inte medicinsk eller psykoterapeutisk rådgivning. För en viss indikation instrueras rådgivarna att hänvisa till lämpliga experter.

e. Wisory är inte skyldig en viss framgång, utan ger bara kontakten till rådgivare och du bestämmer innehållet i dina rådgivningssessioner individuellt med beaktande av gällande rådgivningsriktlinjer. Wisory eller rådgivaren som agerar under Wisorys plattform kan ej hållas ansvarig för utfall av rådet eller hur rådet tillämpas.

f. Wisory är inte skyldig att ge oavbruten åtkomst till plattformen. Tillfälliga avbrott i driften på grund av det vanliga underhållsarbetet, systemets omedelbara störningar på Internet med externa leverantörer eller med externa nätoperatörer samt vid force majeure är möjliga. Användare har därför inget krav på oavbruten tillgång till tjänsten när som helst.

g. Begränsad tillgänglighet för systemunderhåll ska vara under nödvändiga underhållsperioder och avbrott för offline-säkerhetskopior ska vara inom rimliga gränser.

h. Wisory påminner användarna om att begränsningar eller försämringar av de tillhandahållna tjänsterna kan uppstå, som ligger utanför Wisorys inflytande. Detta inkluderar särskilt åtgärder från tredje part som inte agerar på Wisorys vägnar, tekniska förhållanden på internet som inte kan påverkas av Wisory samt force majeure. Hårdvaran, mjukvaran och den tekniska infrastrukturen som används av användarna kan också påverka Wisorys tjänster. I den mån sådana omständigheter påverkar plattformens tillgänglighet eller funktionalitet, har detta ingen inverkan på avtalsenliga överensstämmelse med de tillhandahållna tjänsterna och ska tilldelas användarens enda riskområde. Användaren befrias inte från sin betalningsskyldighet under sådana omständigheter.

3. Rådgivningssessioner, datum och åtkomst

a. Beställaren/Användarna har rätt till det angivna/beställa antalet rådgivnings (”sessioner”) varje månad, såvida inte annat uttryckligen skriftligt avtalats. Datumen ska avtalas ömsesidigt mellan användaren och rådgivaren med hjälp av kalender bokningen på www.wisory.io eller chattfunktionen. Sessioner som inte har genomförts under avtalets tid kan göras upp till en månad efter upphörd avtalstid. Möten kan avbokas eller ombokas kostnadsfritt upp till 24 timmar före sessionens början dock måste ombokade tider ske inom 14 dagar från datumet från ursprungliga bokningen för att vi ska kunna garantera tillgängänglighet. Kortvariga avbokningar av användare eller sessioner för vilka användaren inte loggar in under de första tio minuterna anses vara ”User No-Show” och kommer att dras helt från förköpta sessioner. Kortsiktiga avbokningar av rådgivare eller sessioner som rådgivaren inte loggar in inom de första tio minuterna betraktas som ”Rådgivare No Shows” och krediteras potten.

b. Möten kan också avbrytas eller skjutas upp utan kostnad om det inte går att genomföra ett möte på grund av uppdelning eller begränsad tillgänglighet av plattformen.

c. Plattformen är tillgänglig för rådgivaren under den överenskomna avtalets längd. 

d. För användaren finns en efterföljande toleransperiod (efter avtalet gått ut) på 3 månader under vilken åtkomsten är giltig. Senast vid denna tidpunkt måste alla rådgivningstimmar från en användares förköpta sessioner ha avslutats.

e. Kunderna måste namnge sina anställda som har rätt att delta i rådgivningsplattformen i tid, senast inom 3 månader efter undertecknandet av avtalet, såvida inget annat skriftligt avtalats i förväg.

f. I händelse av försenad ersättning förbehåller vi oss rätten att pausa resultatet till fullo tills de utestående skulderna har reglerats. Detta befriar inte kunden från sin betalningsskyldighet.

g. Om en session håller på bokas genom att en kod tagits emot så kommer den koden att gälla i 1 timme och sedan måste användaren göra om bokningsprocessen genom att be om en ny kod för att sedan kunna logga in och boka vald rådgivare.

4. Plattformsanvändning och begränsningar

a. Som användare tar du fullt ansvar för användningen av våra tjänster, följande funktioner ska särskilt beaktas:

Video- och chattfunktion samt i vissa fall email

Dator, webbkamera och andra verktyg som behövs för att utföra rådgivningen

Tidsbokning och kalenderfunktion

Innehåll från rådgivningssessionen

Betyg och feedback

Redovisningsfunktion

Interaktion med andra användare och överföring av eget innehåll

b. Följande begränsningar gäller för användningen av våra tjänster:

Rådgivare är tillgängliga för dina användare under on-och offboarding. Användningen av denna reduceras till en normal nivå och kan inte garanteras. Den vanliga tiden är 20 minuter per rådgivare per session, exklusive överförbarhet.

c. Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

Vidarebefordra din åtkomst eller ditt innehåll till tredje part. Oavsett anledning

Varje publicering (inklusive sociala medier) av innehåll utan föregående skriftligt tillstånd från Wisory, dock kan material som publicerats i Wisorys kanaler med fördel distribueras vidare.

All användning för andra ändamål än de som anges i kontraktet

Varje överträdelse av Wisory eller tredje parts äganderätt eller upphovsrätt

All användning för användare som inte är lagliga

Olagligt, ärekränkande, bedrägligt eller oetiskt beteende eller uttalande tolereras ej då Wisory är en plattform som ej gör skillnad på människor.

Wisory är inte ett forum för politiska och religiösa åsikter utan ska bara användas för att ge och få kloka råd inom de områden som finns bokningsbara.

d. Wisory förbehåller sig rätten att när som helst pausa eller helt återkalla åtkomst till plattformen och vidta lämpliga rättsliga åtgärder i händelse av brott mot användningsvillkoren genom att återbetala avgifter som redan har betalats. 

5. Förbehåll för rättigheter

Wisory förbehåller sig alla immateriella rättigheter och andra rättigheter till plattformen, programvaran, allt innehåll, Wisory-webbplatsen, varumärken och Wisory-logotypen inklusive för eventuella justeringar och anpassningar. All användning utanför dessa villkor kräver ett uttryckligt förhandsgodkännande från Wisory. Våra rådgivare behöver inget ytterligare tillstånd om de presenterar sig i sociala nätverk, professionella nätverk och vid internetnärvaro som Wisory-rådgivare.

6. Användarfeedback och referenser

a. Wisory ber regelbundet sina användare om feedback. Denna feedback är alltid frivillig och vanligtvis konfidentiell. Wisory förbehåller sig rätten att använda helt anonym feedback för att förbättra våra tjänster och för rapporteringsändamål och för att göra den tillgänglig för användare med ett legitimt intresse samtidigt som dataskyddet bibehålls.

b. Våra kunder samtycker till att citeras av Wisory som referens och godkänner användningen av motsvarande logotyp. Användningsrätten kan när som helst återkallas genom att skicka en enkel deklaration till happy@wisory.io 

7. Garantier

a. I princip ska de lagstadgade garantiordningarna gälla, såvida inte dessa avtalsvillkor innehåller avvikande avtal.

b. Användningen av våra tjänster och plattformen sker på egen risk och vi lämnar ingen garanti för kvalitet, eller garanterar ett visst utfall som ett resultat av de kloka råd användaren erhåller. I synnerhet tar vi inget ansvar för fullständigheten, noggrannheten, tillgängligheten, säkerheten eller tillförlitligheten för de tillhandahållna tjänsterna. Vårt ansvar är att kvalitetssäkra både användare och rådgivare utifrån kontraktering och vår onboardingprocess.

8. Ansvarsfriskrivning

a. Wisory är ansvarigt utan avtalsbegränsning endast för skador:

• som baseras på en avsiktlig eller grov vårdslös skyldighet från Wisory

• inom ramen för ansvar enligt reglerna i produktansvarslagen, garantier som beviljats användaren eller på grund av bedrägeri från Wisorys sida.

b. För skador, som är baserade på en lätt försumlig överträdelse av en väsentlig skyldighet, är Wisory’s ansvar begränsat till skadans storlek, vilket är förutsägbart och typiskt beroende på verksamhetens art. Väsentliga är skyldigheter vars överträdelse äventyrar uppnåendet av syftet med avtalet eller vars fullgörande möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet i första hand och på vars efterlevnad du regelbundet förlitar dig samt rådgivning, skydd som är avsedda att kunden att använda tjänsterna i enlighet med avtalet eller för att skydda användarens liv eller lem eller för att skydda användarens egendom från väsentlig skada.

c. Ytterligare ansvar från Wisory är uteslutet.

d. Ansvarsreglerna i denna ansvarsfriskrivningsklausul inklusive undantag och begränsningar gäller även personligt ansvar för organ, anställda, representanter och ställföreträdare för Wisory inklusive rådgivare. 

9. Befrielse från ansvar

Beställare och/eller Användarna ersätter Wisory från alla anspråk från tredje part, vilket beror på att respektive användare inte har följt dessa villkor. Detta inkluderar även kostnader för rättsligt försvar mot påståenden.

10. Diverse

a. Dessa villkor och hela det rättsliga förhållandet mellan användare och Wisory är föremål för lagstiftningen i Sverige exklusive FN: s konvention om avtal om internationell försäljning av varor (CISG). Plats för utförande och exklusiv jurisdiktion och för alla tvister som härrör från detta avtal är vår affärsplats.

b. Om enskilda bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller inte kan verkställas eller blir ogiltiga eller inte verkställbara efter avtalets ingående, påverkar detta inte giltigheten för resten av kontraktet. Den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen ska ersättas av en giltig och verkställbar bestämmelse vars effekter kommer så nära det ekonomiska målet som parterna i avtalet strävar efter med den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen. Ovanstående bestämmelser ska gälla i tillämpliga delar i händelse av att avtalet visar sig vara ofullständigt. 

11. Tvist & Skiljedom

Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Svensk lag ska vara tillämplig på avtalet.